Català | Español
Pregàries per començar el dia
Dia de la Constitució Espanyola

El dia 6 de desembre de 1978 el poble espanyol va aprovar per referèndum la Constitució espanyola que, en aquell temps es va cridar "Constitució del Consens", ja que va ser redactada per representants de tots els grups polítics significatius en un ambient de consens.
    En el nostre Estat ha estat característic l'enfrontament secular entre diverses ideologies. Durant el període constitucional va ser substituït pel diàleg i el pacte. Així va ser com es va tancar un llarg període de govern autoritari i es va iniciar una nova etapa fundada en les llibertats públiques i en el respecte mutu.
    La Constitució Espanyola, parla dels drets i obligacions que la persona humana té davant dels altres i davant l'estat: Dret a la llibertat, a la integritat física, a l'educació, a la llibertat d'ensenyament, al treball, a la llibertat d'expressió, a la llibertat religiosa i de ideologia, al secret en les seves comunicacions, a poder-se reunir de forma pacífica, a la vaga, a assistència sanitària, a un sistema tributari just ... No obstant això cal seguir progressant en el respecte a els altres i en reconeixement dels drets i deures que tenim com a ciutadans.